suomeksisuomeksiin Englishin English

PERSONUPPGIFTSPOLICY VID REKRYTERING PÅ ALTIA

 1. INTRODUKTION

  Altia Oyj och dess dotterbolag (”Altia”) åtar sig att skydda dina personuppgifter enligt tillämpliga dataskydds- och personuppgiftslagar, däribland EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (“GDPR”). Syftet med denna personuppgiftspolicy är att beskriva hur Altia samlar in, lagrar, använder, hanterar och på annat sätt behandlar personuppgifter som du tillhandahåller och Altia samlar in i samband med rekrytering. Läs personuppgiftspolicyn noga innan du skickar in dina personuppgifter till Altia. Genom att skicka in dina uppgifter till Altia godkänner du personuppgiftspolicyn.

 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

  Altia Oyj, Kabelplatsen 1, 00180 Helsingfors, Finland är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du har frågor eller kommentarer gällande personuppgiftspolicyn kan du skicka ett mejl till dataprivacy@altiagroup.com eller kontakta Altias HR-avdelning på +358 (0)20 207 013 013.

 3. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

  1. Rättslig grund och syften med behandlingen

   Altia behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

   - samtycke (GDPR art. 6.1 a),
   - vidta åtgärder innan ett potentiellt anställningsavtal tecknas (GDPR art. 6.1 b), och
   - Altias berättigade intresse (GDPR art. 6.1 f)

   Baserat på ditt samtycke och för att vidta åtgärder innan ett potentiellt anställningsavtal tecknas med dig behandlar Altia dina personuppgifter för att kunna rekrytera lämpliga kandidater och hantera andra aktiviteter med koppling till rekryteringsprocessen. Altia behandlar alltså dina personuppgiften för följande syften: bedöma och välja kandidater, kommunicera med dig under rekryteringsprocessen, arrangera och genomföra intervjuer och tester, bedöma resultaten, fatta det slutliga rekryteringsbeslutet och vad som i övrigt behövs under processen. Altia kan också komma att behandla dina personuppgifter baserat på sitt berättigade intresse för rapporterings- och statistiksyften samt för att försvara sig mot anklagelser om t.ex. diskriminering.

   Tänk på att om du avser att lämna personuppgifter för en referens eller annan tredje part som del av ditt CV eller på annat sätt, är det ditt ansvar att inhämta samtycke av denna andra tredje part.

  2. Insamlande av uppgifter och lagring

   Altia samlar in personuppgifter från dig och eventuella informationskällor du tillhandahåller Altia som del av din ansökan eller under rekryteringsprocessen. Sådana uppgifter kan vara:

   - namn, adress, telefonnummer, e-postadress, andra kontaktuppgifter och hur du vill bli kontaktad,
   - CV, följebrev, tidigare arbetslivserfarenhet, utbildning, kvalifikationer och färdigheter,
   - vilket eller vilka länder du söker anställning i, om du kan tänka dig att flytta, löneanspråk,
   - hur du fick höra talas om befattningen,
   - information om referenser, och
   - personlighets- och kunskapstester.

   Altia behåller dina personuppgifter så länge uppgifterna behövs för ovan nämnda syften eller så länge som krävs i tillämpliga lagar. När dessa krav upphör kommer personuppgifterna att tas bort. Följden är att en del av dina uppgifter kommer att behållas av Altia i högst två år efter att det berörda rekryteringsbeslutet har fattats, och därefter kommer uppgifterna att raderas i samband med efterföljande återkommande granskning av rekryteringsdata. Men om du blir anställd kommer de personuppgifter du har lämnat under rekryteringsprocessen att bli en del av din personalakt och kan komma att användas för andra syften som rör anställning/arbetet enligt Altias personuppgiftspolicy för personaluppgifter.
  3. Mottagare och utlämnande av information

   Mottagarna av dina personuppgifter är HR-teamet och den eller de chefer som fattar rekryteringsbeslutet.

   Dina personuppgifter kan lämnas ut till tredje part som behandlar personuppgifterna åt Altia i ovan nämnda syften (däribland rekryteringstjänster och tjänster som rör de rekryteringsprogram som Altia använder). Dina personuppgifter behandlas inte utanför EU eller EES.

 4. DINA RÄTTIGHETER

  Du har följande rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter, när så är lämpligt och med möjliga begränsningar på grund av gällande lagar:

  - Rätt att återkalla samtycke – Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Men om du gör det bör du vara medveten om att vi inte kan fortsätta rekryteringsprocessen med dig, eftersom behandlingen av dina personuppgifter är en nödvändig del av rekryteringen. Tänk på att även om du återkallar ditt samtycke kan Altia ha berättigade intressen att bevara dina personuppgifter.
  - Rätt till åtkomst – Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som finns hos Altia och att få en kopia på dessa personuppgifter.
  - Rätt att begära rättelse – Du har rätt att begära att Altia rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt oriktiga, samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  - Rätt till raderande av uppgifter och begränsning av behandlingen – Du kan be Altia att ta bort personuppgifter om dig, eller att begränsa hur Altia använder dina personuppgifter, t.ex. om det inte längre finns rättslig grund för behandlingen eller om uppgifterna inte längre behövs för syftet de behandlades för, såvida inte Altia har en juridisk rättighet eller skyldighet att lagra och behandla dessa uppgifter.
  - Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, på rättsliga grunder med koppling till din specifika situation. Altia kan avslå begäran och fortsätta behandlingen på rättslig grund.
  - Rätt till dataportabilitet – Under vissa omständigheter har du rätt att få ut personuppgifter som du har tillhandahållit till Altia och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
  - Rätt att inge klagomål – Du har rätt att inge ett klagomål avseende Altias behandling av personuppgifter eller en påstådd överträdelse av GDPR, till behörig dataskyddsmyndighet i EU-landet där du bor eller arbetar.

  Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta Altia enligt avsnitt 2 ovan.

 5. UPPDATERINGAR

  Eftersom Altia strävar efter att löpande utveckla rekryteringsprocessen kan också denna personuppgiftspolicy uppdateras för att vara i linje med det rådande läget. Vi uppmuntrar dig att läsa personuppgiftspolicyn emellanåt för att se om några uppdateringar har gjorts.